Sirdal Kyrkje
Sirdal sokneråd ønsker fortsatt statskirke

Sirdal sokneråd ønsker fortsatt statskirke

Publisert: 13. Oktober 2006
Sirdal sokneråd ønsker fortsatt statskirke. På sitt møte 5. oktober gav di sin uttalelse til det regjeringsoppnevnte stat-kirke-utvalget sin rapport Staten og Den norske kirke.
Bondevik-regjeringa oppnevnte i 2003 et utvalg som blant annet skulle utrede framtida for statskirkeordninga. Av de 20 utvalgsmedlemmene ønskte bare to å videreføre statskirkeordninga. Flertallet gikk inn for en nyorganisering av forholdet mellom kirka og staten. Fire av utvalgsmedlemmene gikk inn for at Den norske kirka skulle bli en selvstendig folkekirke med samme lovgrunnlag som andre tros- og livssynssamfunn. Flertallet i utvalget ønskte ei lovforankra folkekirke. Da vil Stortinget få myndighet til å gi en rammelov for kirka og dette vil kunne være hjemla i grunnloven. Flertallet ville på den måten markere kirkens selvstendighet samtidig som en gav kirka en særskilt plass i kraft av sin tradisjon og store medlemsmasse.
I begrunnelsen for at soknerådet ønsker at statskirken skal fortsette sa de blant annet:
Dagens kirkeordning, med sin store oppslutning, har vist seg å være en tjenlig og god ordning både for kirka og samfunnet.
Statskirkeordninga er den beste garantien for å sikre at det på lang sikt fins en åpen, inkluderende, landsdekkende og likestilt folkekirke i hele Norge.
Erfaringa gjennom tida har vist at gjeldende ordning gir rom for ulike teologiske syn, og har på den måten vært en garanti for bredde og mangfold i kirka
Statskirkeordninga gir all religion/livssyn plass i det offentlige rom og sikrer disse like økonomiske rammevilkår.
Hele uttalelsen fra Sirdal sokneråd kan du finne på denne lenka. Mer om debatten om framtidig kirkeordning finner du på nettsiden til Den norske kirke www.kirken.no.

Kommentarer

 
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)