Sirdal Kyrkje

«Dette er så utruleg at det må vere sant!»

Læresveinen Johannes skildrar julas mysterium med desse orda: «Det sanne lyset, som lyser for kvart menneske, kom no til verda.» Vi kallar den store hendinga i jula for inkarnasjonen, at Gud vart menneske, født som ein av oss i ein stall.

«Husk, nåderike Jesus, eg er årsaka til reisa di»

Dette er større enn tanken vår kan fatta. Kyrkjefader Tertullian seier difor om dette ufattelege som vi no skal feira: «Dette er så utruleg at det må vere sant!»

Kva var det som «det sanne lyset» viste?
Ordet fotografere er sett samen av dei to greske orda «lys» og «skrive». Direkte oversett tyder det «å skrive med lys». Jesus fotograferer Gud! Han teiknar eit sant bilete av korleis Gud er. Det som ikkje var mogleg tidlegare, å sjå Gud, vart no mogleg. Jesus seier om seg sjølv: «Den som har sett meg, har sett Far.»

Johannes skriv difor i evangeliet sitt og breva sine om det han har sett og høyrt. Han såg korleis Jesus møtte menneske med verdigheit. Korleis han førte dei som var utanfor fellesskapen inn i fellesskapen. Dei som kom med skyld, vart tilgjevne og sett fri. Dei som mangla håp, fekk håpet tilbake. Dei som mangla meining, gav han meining i livet. Dette kunne dei sjå med eigne augo. Dei såg at Guds namn er miskunn.
Ei kvinne vart ein gong spurd: «Kva var det som kjenneteikna Jesus?». Ho svarte: «Han snudde aldri andletet sitt bort frå noko menneske.»

Julebodskapet gjev oss bilete av Gud, men det seier òg noko meir. I Mozarts Requiem syng koret: «Husk, nåderike Jesus (pie Jesu), eg er årsaken til reisa di». Det var altså menneska si frelse som var grunnen til at Han som var i opphavet hos Gud, la ut på reisa ned til oss her på jorda! Til hyrdingane på Betlehemsmarkene seier engelen difor: « I dag er det fødd dykk ein frelsar i Davids by. Han er Messias, Herren.» Jesus kom ikkje berre for å gje oss eit bilete av Gud. Han kom for å frelse.
Dette året har vi markert at det er fem hundre år sidan reformasjonen starta. Eit av kjerneorda frå reformasjonen er «trua åleine». Det er ved trua på Jesus at Gud tilbyr oss frelsa si. Ikkje ved vår eigen innsats. Og Jesus oppfordrar oss til å respondere på at han kom til jorda. Sagt med Johannes sin versjon av juleevangeliet:

«Men alle som tok imot han,
dei gav han rett til å bli Guds born,
dei som trur på namnet hans.»


Med ynskje om ei velsigna julehøgtid!   

Stein Reinertsen, biskop i Agder og Telemark

 

En lykt for min fot?
Dersom vi ikke bruker Bibelen som vårt faste referansepunkt, vil våre holdninger endre seg etter hvert som tiden går. Dette skriver Ole Lilleheim i denne andakten.
Hvem følger du?
Den som fylgjer etter meg, skal ikkje vandre i mørket, men ha livsens ljos. (Joh. 8). Over dette bibelverset har Sindre Andre Måen skrevet en andakt. Sindre er jobber som lærer ved Tonstad skole. Han er blant annet med i ledergruppen for Sirdal KRIK.
Ikke bare tro
- Tenk deg den bevegelsen som settes i gang. Matteus reiser seg opp, ser på Jesus, og slår følge. Dette skriver Per Sverre Kvinlaug om i andakten.
 Jul med Guds fred
Julen er Guds nye begynnelse med oss, med menneskeheten. Så det er vanskelig å tenke for stort om julen. Dette skriver blant annet biskop Olav Skjevesland i denne juleandakten.
Omflakkande eller pilegrim?
- "Gud kallar oss til oppbrot slik han kalla Abraham". Dette skriver sokneprest Flydal om i andakten.
Det gode livet
Hva er i ferd med å skje med vårt samfunn og hva blir konsekvensene? Egil Netland skriver om det "gode livet" i andakten.
"Ingenting betyr meir for Gud enn å få eiga deg." Dette skriv Anne Turid S. Garnica i denne andakten. Hun tar utgangspunkt i likninga om den verdifulle perla i åkeren.
Smak og kjenn at Herren er god!
- Gåva ligg der ferdig. Gud spør ikkje etter vitnemål og CV.Dette skriv mellom anna Gerd Signy Haughom i denne andakta.
Den setningen jeg nå vil sitere er hentet fra en tillitssalme av Kong David, Salme 23: "Herren er min hyrde". Alle har vi en reell mulighet til å oppleve sannheten i disse fire ordene, skriver seniorprest i Lister prosti, L. Yngvar Henriksen i denne andakten. Han skal ha to gudstjenester i Sirdal i sommer.
På vei med hyrdehjelp
- "Det er viktig å ha en hyrde, og vite hvem denne hyrden er".
Aktiviteter
Tonstad barnekor
Tonstad barnekor
Sprell Levande
Sprell Levande
Konfirmantar
Konfirmantar
Tonstad Soul Children
Tonstad Soul Children
Babysong
Babysong
Sirdal Blandakor
Sirdal Blandakor
Fairtrade       Kirkens Nødhjelp       Level Samliv       Nettkyrkja       Kirkens SOS       

Nyttig

Sirdal Kyrkjelyd


Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad

Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)

Kilde: www.sirdal.kyrkja.no

Sirdal Kyrkjelyd

Kyrkjesenteret, Tonstadvegen 25
4440 Tonstad
Postboks 133
4441 Tonstad
38 37 16 00
38 37 16 01
post@sirdal.kyrkja.no
876993112
Tysd-torsd 08.00 -15.00 (kan vere stengt pga møter og anna)